Περιστατικο 1

Αποκατάσταση ολικής νωδότητας κάτω γνάθου και άμεση φόρτιση